02.09.2014

Odbiór świadectw

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, którzy dopełnili formalności po odbiór świadectw ukończenia Studiów Podyplomowych Przygotowanie Pedgogiczne.

 

30.06.2014

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

ZAPROSZENIE

Wyższa Szkoła Gospodarki zaprasza wszystkich uczesników i beneficjentów projektu na Konferencję podsumowującą 4 letni projekt " Nowe kompetencje - Nowe mozliwości nauczyciela przedmiotów zawodowych" dotyczącą  aktualnych trendów w turystyce, hotelarstwie i gastronomii.

 

29.04.2014

Rozliczenie praktyk

Przypominamy, iż zbliża się termin rozliczenia się grup 2T i 6B z dokumentacji dotyczącj praktyki pedagogicznej.

Prosimy pamiętać o terminowym złożeniu dokumentacji w biurze projektu.

 

O projekcie

Projekt "Nowe kompetencje - nowe możliwości nauczyciela przedmiotów zawodowych"  realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy w okresie 01.07.2010r. - 30.09.2014r. zakłada realizację 15 edycji, 20-osobowych grup studiów podyplomowych z zakresu PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych). Studia realizowane będa w Bydgoszczy (6 grup), Słupsku (3 grupy), Inowrocławiu (2 grupy), Toruniu (2 grupy) i Ełku (2 grupy) w okresie trwania projektu.
Z uwagi na specyfikę projektu, adresatami studiów mogą być: absolwenci studiów I lub II stopnia z zakresu turystyki, hotelarstwa lub gastronomii nie posiadający przygotowania pedagogicznego lub osoby posiadające wykształcenie wyższe kierunkowe (bez przygotowania pedagogicznego) zatrudnione w przedsiębiorstwach branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej. Projekt adresowany jest do osób zamieszkałych na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego.
Studia realizowane będą wg. programu nauczania zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2004r. nr 207, poz. 2110. W ramach toku kształcenia Słuchacze będą uczestniczyli w całkowicie bezpłatnych 3 semestralnych (500 godz.) studiach podyplomowych liczących 350 godz. zajęć dydaktycznych i 150 godz. praktyki pedagogicznej. Część zajęć realizowana będzie w formie kształcenia na odległość (z zastosowaniem e-learningu).
W ramach studiów, Słuchacze będą uczestniczyli w zajęciach z:
- Pedagogiki z Andragogiką
- Psychologii
- Dydaktyki
- Metodyki turystyki
- Metodyki hotelarstwa
- Metodyki gastronomii
- Emisji Głosu
- Zastosowania Tablicy Interaktywnej w Edukacji
- Nowoczesnych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
- Etyki Zawodu Nauczyciela
- Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej
- Praktyk Pedagogicznych
Studia skończą się egzaminem z poszczególnych przedmiotów oraz przygotowaniem i prezentacją pracy dyplomowej a Słuchacze otrzymają świadectwa ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych.
W ramach projektu, uczestnikom zapewniamy całkowicie bezpłatny udział w zajęciach dydaktycznych, materiały dydaktyczne, posiłki.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego